top of page

 

 

 

 

Formål: Klubbens formål er, at skabe hensigtsmæssige rammer for at medlemmerne kan praktisere og dygtiggøre sig i spillet bridge.

 

Aktiviteter: Klubbens aktiviteter afvikles i overstemmelse med reglerne for Dansk Bridgeforbund, samt i henhold til klubbens regler for bl.a. spilletid, substitutter, afbud, rygepolitik, m. m.


Medlemsskab: Som medlem optages enhver voksen, der har lyst til at træne og udvikle spillet bridge under venskabelige former og i harmoni med andre som har den samme interesse.


Kontingent: Årskontingentet for medlemsskab fastsætteds på den årlige generalforsamling. Kontingentet forfalder på den  første spilleaften ved sæsonstart .

 

Bestyrelse: Bestyrelsen består af tre medlemmer: en formand, en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for et år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen og turneringsudvalg afgør alle spørgsmål i forbindelse med overholdelse af klubbens regler. Formanden i fællesskab med kassereren tegner klubben udadtil i alle officielle forhold.


Turneringsudvalg: På den årlige generalforsamling vælges et turneringsudvalg på 2 medlemmer.

 

Generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på den sidste spilleaften i sæsonen og indvarsles ved annoncering senest på den forudgående spilleaften eller via opslag på spillestedet senest 14 dage før afholdelse. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Dagsorden: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent og referent

2.  Formandens beretning om det forløbne år.

3.  Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4.  Indkommende forslag fra bestyrelsen.

5.  Vedtagelse af næste års kontingent og budget.

6.  Valg af bestyrelse, turneringsudvalg og suppleanter.

7.  Valg af revisor

8.  Eventuelt 

 

Foreningens ophør: Klubbens opløsning kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne beslutter dette på en ordinær generalforsamling.

Ved ophør tilfalder klubbens overskud et almennyttigt formål, som fastlægges og vedtages på den opløsende generalforsamling

Vedtægter

Klik her for printervenlig version

bottom of page